ผู้เชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ดูแลการจัดการสภาพแวดล้อมและกระบวนการทำงานในสถานที่ทำงาน เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถานที่ประกอบการ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ดูแล ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ผลประกอบการทางธุรกิจที่ดีขึ้น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=GVfhXYP4Cx8

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top