สสวท ตอนวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันทะเลโลก

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท." ตอน วันสิ่งแวดล้อมโลกและวันทะเลโลก วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน และวันทะเลโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อ ให้มนุษย์ดูแล อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเล วิทยากร : ดร.อดิสรณ์ มนต์วิเศษ หัวหน้าฝ่ายพิพิธภัณฑ์ทางทะเล นายเตชินท์ พันธุมงคล นักวิชาการศึกษา งานส่งเสริมการเรียนรู้ พิธีกร : นางสาวสุพชร ไตรวิจิตรศิลป์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สสวท. ผลิตโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สสวท. ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=FgeLiz1HvQc

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top