การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” (4/5)

การบรรยาย "การสนับสนุนของโปรแกรม ITAP สวทช. และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ" โดย คุณชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. การสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 12.15 น. จากอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=EdhBVvU4x1k

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top