พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดอบรมวิทยากรคำนวณ สำหรับครู

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เพื่อส่งเสริมให้ครูนำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่าย มาจัดให้แก่เด็กในระดับปฐมวัย สวทช. ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดองค์กรหลักของโครงการนี้ จึงจัดกิจกรรมอบรมครูหลักสูตรเฉพาะทางเรื่อง วิทยากรคำนวณ เป็นหลักสูตรที่เน้นกิจกรรมสอนให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ผ่านกิจกรรมง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือที่เราเรียกกันว่า อันปลั๊ก เช่น การจัดเรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน หรืออัลกอลิทึม การใช้ชุดคำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานหรือโค้ดดิ้ง การถอดรหัสพาสเวิร์ด โดยเมื่อจบการอบรมแล้ว ครูสามารถกลับไปจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆ โรงเรียนได้ต่อไป Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=EFoEFvUA4SE

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top