นักวิจัยและพัฒนาวัสดุนาโน

วิจัย คิดค้น และพัฒนา เพื่อสร้างวัสดุที่มีคุณสมบัติใหม่ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้น อาทิ ไส้กรองนาโนจากเซรามิกเคลือบเงินสำหรับเครื่องผลิตน้ำดื่มสะอาด เส้นใยซิลเวอร์นาโนที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ เป็นต้น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Dzk0Qs6uLL8

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top