กิจกรรมฐานการทดลอง

กิจกรรมฐานการทดลอง "มหัศจรรย์นาโน" วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Dq3U3aw358g

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top