วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ 2560 | รายการ รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท." ตอน วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สสวท.ขอนำเสนอความเป็นมา และความรู้เกี่ยวกับกังหันน้ำชัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งนักประดิษฐ์ไทย ที่ทรงประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา สำหรับแก้ปัญหาน้ำเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทำให้ประชาชนคนไทยมีน้ำที่มีคุณภาพดีไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคมาจนถึงทุกวันนี้ วิทยากร : นายพนมกร ไทยสันติสุข วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน พิธีกร : นางสาวสุพชร ไตรวิจิตรศิลป์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สสวท. ผลิตโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ และฝ่ายนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ สสวท. ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ : กรมชลประทาน ปากเกร็ด และวัดพระราม

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Dc1lgF3kX8s

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top