กิจกรรมฐานการทดลอง

กิจกรรมฐานการทดลอง "วิทยาศาสตร์แสนสนุก II" วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=DIGOjzRVcZo

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top