เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology) (7/8)

การสัมมนา "เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology)" วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม CC-403 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เทคโนโลยีควอนตัมได้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากวิทยาการในสาขากลศาสตร์ควอนตัมและวิทยาการควอนตัมสารสนเทศสู่การสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนโฉมของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ สัมมนาเชิงวิชาการเรื่องเทคโนโลยีควอนตัมในครั้งนี้จะนำเสนอภาพรวมของเทคโนโลยีควอนตัม ทั้งในส่วนของนโยบายภาครัฐงานวิจัยในประเทศและมุมมองจากภาคธุรกิจทั้งด้านการเงินการธนาคาร คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีควอนตัม นอกจากเนื้อหาในภาพรวมของเทคโนโลยีควอนตัมแล้วผู้เข้าร่วมฟังสัมมนายังจะได้พบกับภาคต่อของการบรรยายเชิงวิชาการที่เจาะลึกถึงทฤษฎีทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจในขั้นต้นให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจศาสตร์แขนงนี้ ตลอดจนประเด็นของงานวิจัย ในสาขาต่างๆโดยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในสาขานั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาได้ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีควอนตัมมากยิ่งขึ้น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Cpulsb-V8xY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top