กราฟีนพร้อมผสม เพื่ออุตสาหกรรม 4.0

บริษัทเฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) พัฒนา “กราฟีนพร้อมผสม” ที่สะดวกต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในแวดวง อุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนวัสดุทั่วไป ให้กลายเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษมากขึ้น เช่น นำกราฟีนพร้อมผสมไปผสมกับสารพลาสติกชีวภาพ ทำให้เกิดการนำไฟฟ้าขึ้นในเนื้อของพลาสติกชีวภาพ สามารถนำมาพัฒนาเป็นหมึกพิมพ์นำไฟฟ้า 3 มิติ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าหมึก 3 มิติทั่วไป 10-20 เท่า นอกจากนี้ ยังนำไปผสมในน้ำยางพารา เพื่อเพิ่มความแข็งแรง มีการนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี เหมาะสำหรับการทำอุปกรณ์ทางการแพทย์ นำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของตัวเก็บประจุอย่างยิ่งยวด และสามารถนำไปผสมในเรซินหรืออีพอกซีเพื่อใช้ในงาน อุตสาหกรรมสีเคลือบ โครงผิวรถยนต์ เปลือกหุ้มโดรน อุปกรณ์กีฬา ยางล้อจักรยาน หรือวัสดุสวมใส่ต่างๆ ได้อีกด้วย “กราฟีนพร้อมผสม” มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนางานวิจัย และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมไทยไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Ceun_-SEYUU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top