โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณและการใช้งานของไทย (4/5)

การสัมมนา "โครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณและการใช้งานของไทย (Supercomputer and e-Science in Thailand)" วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-306 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing) เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ที่ช่วยให้การวิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด งานสัมมนานี้ นำเสนอการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณ ของประชาคมอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงนำเสนองานวิจัยพัฒนา ด้านวิทยาการการคำนวณแขนงต่างๆ ที่สามารถสร้างผลกระทบสูง ให้กับประเทศไทยได้

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Cet9adhON6I

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top