พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สวทช. สารหอมระเหยมูลค่าสูงจากนวัตกรรมชีววิทยาสังเคราะห์

นักวิจัย สวทช. ศึกษาและวิจัยปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์ Pichia pastoris เพื่อให้ได้เซลล์ยีสต์ลูกผสมพิเชียพาสตอริส สำหรับการผลิตสารในกลุ่มเอสเทอร์ของแอลกอฮอล์ที่มีโซ่กิ่ง ซึ่งเป็นการหมักแบบขั้นตอนเดียว โดยยีสต์ลูกผสมนี้ถูกปรับปรุงพันธุกรรม ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตทั้งไอโซบิวทิลเอสเทอร์ และไอโซเพนทิลเอสเทอร์ในสายพันธุ์เดียวได้ ยีสต์ลูกผสมนี้ สามารถผลิตไอโซบิวทิลอะซีเตตเอสเทอ ร์และไอโซเพนทิลอะซีเตตเอสเทอร์ ในปริมาณที่สูงถึง 51 มิลลิกรัมต่อลิตร และ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งให้กลิ่นคล้ายราสเบอร์รี่และกล้วย ตามลำดับ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ที่มีการนำเอสเทอร์มาช่วยเพิ่มรสชาติ รวมถึงใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมน้ำหอม และเครื่องสำอางได้อีกด้วย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=BxI3CYauYt0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top