Google AdWords: อะไรคือขั้นตอนการซื้อของลูกค้า?

เรียนรู้การเข้าถึงลูกค้าในช่วงที่ลูกค้าค้นหาข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการซื้อ ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.google.com/adwords/

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=Ba0AU-nIHmA

Google Thailand

Videos from the Google Thailand Team

Scroll to Top