ตอน ระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ

สวทช. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย เพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างระบบบริการออกแบบและผลิตรองเท้า และแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลผ่านทางระบบคลาวด์ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การเข้าถึงบริการนี้สะดวกขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเท้าหรือการเดินอีกด้วย ขณะนี้ โครงการได้ทำการเก็บข้อมูลลักษณะเท้า ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการชุดแรก เพื่อนำไปออกแบบและตัดรองเท้าเฉพาะบุคคล ที่สอดรับกับรูปเท้าของผู้สวมใส่ โดยจะมีการติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง แล้วนำผลทั้งหมดไปวิเคราะห์ และสร้างต้นแบบระบบการให้บริการที่ครบวงจร ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง ทั้งในแง่ของสถานที่ให้บริการ ราคา และคุณภาพของการผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลในประเทศไทยต่อไป Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=AHSQi4O-AV0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top