การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเรียนเชิญครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=A8sTlt0yXJ8

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top