พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน รู้จัก รู้ทัน ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของวัสดุ

สวทช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ "Failure and Corrosion Prevention Strategy for Aging Infrastructure in Public and Industrial Sectors" ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องปัญหาความเสียหาย และการกัดกร่อน รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางรถไฟ อุปกรณ์หม้อต้มไอน้ำ ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ คอนกรีตเสริมแรง และโครงสร้างของเหล็กกล้าต่างๆ ในงานนี้ มีวิทยากรทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย และการกัดกร่อน มาให้ข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การเสื่อมสภาพของโครงสร้างภายใน ที่เกิดจากภูมิอากาศร้อนชื้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการออกแบบหรือการบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ กรณีศึกษา และวิธีป้องกัน เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในประชาคมอาเซียนด้วย ซึ่งถือก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนาด้านนี้ต่อไป Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=9rNHYfvz0hU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top