พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกล ด้วย วทน.

สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคเหนือ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมสร้างสรรค์ พันธมิตรร่วมใจ ล้านนาก้าวไกล ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำเสนอข้อมูล เทคโนโลยี แนวคิด ประสบการณ์ และแผนการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ที่ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรดำเนินงานร่วมกัน ทั้งในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านโครงการต่างๆ สู่ 200 ชุมชน ในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสนับสนุน SME อีกไม่ต่ำกว่า 200 ราย เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมกว่า 500 ล้านบาท ส่วนในด้านการพัฒนาบุคลากรและเยาวชน จากการดำเนินงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 พบว่า อัตราการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มสูงขึ้นถึง 60%

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=925hdrNKcNg

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top