พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ไอโซบิวทานอล (Isobutanol) เชื้อเพลิงชีวภาพ จากการย่อยสลายชีวมวลโดยยีสต์

นักวิจัย สวทช. วิจัยและพัฒนา “เซลล์ยีสต์ลูกผสม” เพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ “ไอโซบิวทานอล” ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนคุณภาพสูง โดยจุดเด่นของยีสต์ชนิดนี้คือ เติบโตไว ขยายพันธุ์ได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อหลากหลายประเภท ช่วยประหยัดต้นทุนในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และยัง ผลิตเชื้อเพลิงได้มากถึง 2.2 กรัมต่อลิตร สูงที่สุดเมื่อเทียบกับยีสต์ชนิดอื่นที่มีการรายงาน ขณะนี้ นักวิจัยกำลังพัฒนากระบวนการหมักแบบขยายขนาดในระดับ 10 ลิตร และพัฒนาต่อยอดให้ยีสต์ชนิดนี้ สามารถผลิตเอนไซม์ที่สามารถมารถย่อยชีวมวล ในกระบวนการหมักแบบขั้นตอนเดียวได้ สำหรับนำไปผลิตเชื้อเพลิง จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น กากมัน และชานอ้อย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8oVFDFDoBSE

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top