สอนเวิร์ด Word: การควบคุมบรรทัดที่อยู่ในย่อหน้าเดียวกันด้วย widow/orphan control

หลักการแบ่งบรรทัดที่อยู่ในย่อหน้า (paragraph) เดียวกัน ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงทุกบรรทัดในย่อหน้าให้อยู่ในหน้าเดียวกันของเอกสาร เช่น การมีบรรทัดแรกของย่อหน้าแสดงอยู่ในบรรทัดสุดท้ายของหน้าแรก โดยส่วนที่เหลือของย่อหน้าถูกแสดงในหน้าถัดไป ซึ่งถือเป็นการแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง หรือในกรณีที่มีเพียงบรรทัดสุดท้ายของย่อหน้าถูกตัดไปแสดงในหน้าถัดไป ก็จะถือว่าเป็นการแสดงที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน ใน Word จะมีความสามารถในการควบคุมการตัดบรรทัดในย่อหน้าเดียวกันโดยที่อย่างหน้าจะต้องมีสองบรรทัดของย่อหน้าที่จะต้องอยู่ด้วยกันในหน้าเดียวกันของเอกสาร หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Widow/Orphan control

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8f9Z1a4Actw

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top