แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ สร้างคน สร้างโอกาส

เนคเทค สวทช. จัดทำโครงการ “แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์” โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ครูและนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีเพิ่มมากขึ้น และเสริมสร้างโอกาส ให้เยาวชนในพื้นที่ ให้ได้รับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนั้น ยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น หน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน และบริษัทเอกชน ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการดำเนินงาน และพัฒนาการทำงานให้มีความก้าวหน้า ทัดเทียมกับหน่วยงานในจังหวัดอื่นๆ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=8Qz_Llfb6AA

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top