NSTDA Investors’ Day 2017: Investment Pitching Session (1/2)

NSTDA Investors’ Day 2017: Investment Pitching Session เป็นช่วงของการนำเสนอผลงาน ที่นักวิจัยจะขึ้นเวทีนำเสนอไอเดียคิดค้นผลงาน ที่พร้อมนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยมีเวลาในการนำเสนอ 7 นาที ในปีนี้มีผลงานเด่นของ สวทช. จำนวน 5 ผลงาน และผลงานจากหน่วยงานพันธมิตร จำนวน 9 ผลงาน เพื่อหาผลงานที่น่าลงทุนที่สุด (The most interesting technology for investment) และผลงานที่นำเสนอได้ดีที่สุด (The best presentation) ในงาน NSTDA Investors’ Day 2017 ภายใต้งาน Thailand Tech Show 2017 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7eBlcGhtxIw

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top