GASSET เทคโนโลยีแก๊สเซนเซอร์ต้นทุนต่ำและประหยัดพลังงาน

นักวิจัย สวทช. พัฒนา GASSET เป็นเทคโนโลยีสร้างแก๊สเซนเซอร์ชนิดฟิล์มบางสารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ ด้วยกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานและต้นทุนต่ำ แต่ยังคงคุณสมบัติในการรับรู้ที่เทียบเท่า หรือสูงกว่าสินค้าประเภทเดียวกันในท้องตลาด GASSET มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานเพียง 50-100 มิลลิวัตต์ เหมาะกับการติดตั้งใช้งานในระบบแบบพกพา นำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แก๊สเซนเซอร์ที่มีคุณสมบัติในการรับรู้แก๊สต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น ระบบตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊สอันตราย ระบบตรวจวัดแก๊สแบบพกพา ระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตรวจวัดแก๊สไร้สายผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นอกจากนี้ ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีการรับรู้การปนเปื้อนของไอระเหยเคมีในอากาศ อย่างเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7JwhFdn145w

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top