พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest"

สวทช. จัดประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher KruKid Contest เพื่อพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์ และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ ด้วยอุปกรณ์ KidBright และเป็นเวทีให้ครูผู้สอน มีโอกาสแสดงความสามารถ ในการพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น ในปีนี้ มีผลงานของคุณครูจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือก 20 โครงงาน ได้นำมาแข่งขันในงาน KidBright Developer Conference 2019 โดยผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ ผลงานชุดสื่อการเรียนรู้เรื่อง ส่งกำลังด้วยเฟืองตรง จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี (วิทยาลัย) เทคโนโลยีและสหวิทยาการ ซึ่งจะได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ในเวทีต่างประเทศต่อไป

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=7DBqWryxZas

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top