วีดีทัศน์ สสวท. ตอน : ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อศักยภาพนักเรียนไทย

โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและกระจายโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง ทุกอำเภอ ทั่วประเทศ มุ่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกสังกัด ทั้งนี้ได้เน้นการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสวท. โดยนำเครื่องมือและประสบการณ์ โครงการของ สสวท.ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาได้ผลดีแล้วได้แก่ หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อการเรียนรู้ ชุดการสอนเสริมสร้างการปฏิบัติการทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ เข้าสู่การเรียนการสอนของโรงเรียน มุ่งเน้นวิธีการให้ครูและนักเรียนทำด้วยตัวเอง (Do-it-yourself approach) ส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้าน computing science ทั้งในชั้นเรียน และ on-line ส่งเสริมการเรียนการสอน STEM EDUCATION ในโรงเรียน จัดประกวดครูดีเด่นสะเต็มศึกษา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และสะเต็มศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ พร้อมกันนี้ สสวท.จะพัฒนาและฝึกอบรมครูด้วยหลักสูตรการอบรมครูบูรณาการกับชีวิตและการประกอบอาชีพ ระบบการอบรมครูโดยตรงและระบบการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ตลอดจนการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครอบคลุมทุกสังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดูรายละเอียดได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6y-cTRzfnGs

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top