นักวิทยาศาสตร์อาหาร

นักวิทยาศาสตร์อาหาร เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิต การประกัน หรือควบคุมคุณภาพอาหาร และความปลอดภัยอาหาร รวมถึงวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และการแปรรูปอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มมูลค่าสินค้า ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6r1WYFWspPI

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top