การเสวนาเรื่อง “คลีนิกเห็ดเศรษฐกิจเพื่อเกษตรกรยุค 4.0” (6/7)

การเสวนาเรื่อง “คลีนิกเห็ดเศรษฐกิจเพื่อเกษตรกรยุค 4.0” ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09:30 – 12:00 น. ห้องประชุม SSH-Auditorium อาคาร 18 (อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SSH)) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี คลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ สวทช. มีเป้าหมายสำคัญ (Wildly Important Goal) ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเห็ดเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ เห็ดหูหนู เห็ดฝาง เห็ดสกุลนางรมนางฟ้า เห็ดขอนขาว เห็ดกระด้าง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาหัวเชื้อเห็ดเศรษฐกิจคุณภาพให้เกษตรกร การพัฒนาสายพันธุ์วัสดุเพาะเห็ด การจัดการโรงเรือนเพาะเห็ดที่เหมาะสม ให้ผลผลิตสูง และลดต้นทุนการผลิต อีกทั้ง ยังต้องการพัฒนาบุคลากรนักวิจัยเห็ดรุ่นใหม่ และยกระดับมาตรฐานอาชีพการเพาะเห็ดของเกษตรกร ให้เกิดการพัฒนาตลอด Value Chain วัตถุประสงค์การจัดเสวนาครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นคลีนิกเห็ดเศรษฐกิจตอบปัญหาเกษตรกรและผู้สนใจ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6XjqTIFo83I

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top