พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สวทช. – วิทย์สัญจร ครั้งที่ 1 : วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค

สวทช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. สู่สังคม ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัย เกษตรกร ผู้ประกอบการ และบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนา และนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อยอด ทั้งในเชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณประโยชน์ โดยเทคโนโลยีที่นำเสนอในงานนี้ เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตอบโจทย์ และมีต้นทุนต่ำ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีโรงเรือนพลาสติก และการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่ สวทช. ถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจ เกษตรอินทรีย์โนนกลาง บ้านหนองมัง จ.อุบลราชธานี ซึ่งตอบโจทย์จังหวัดที่มีเป้าหมายในการยกระดับการเกษตร ไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ ปัจจุบันมีการขยายผลเทคโนโลยีนี้ ไปทั่วพื้นที่ภาคอีสาน Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6VpIyCrB1a4

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top