พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน มันสำปะหลังเพื่อชุมชน

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังสู่เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีของ สวทช. อาทิคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรค แมลง และสภาพแวดล้อม การขยายท่อนพันธุ์ปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช ร่วมกับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังพิรุณ 4 สายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งให้ผลผลิตหัวสดสูง ปริมาณไซยาไนด์ต่ำ เหมาะสำหรับเป็นพันธุ์อุตสาหกรรมและพันธุ์รับประทาน แปรรูปเป็นแป้งฟลาวปราศจากกลูเต็นซึ่งใช้ทดแทนแป้งสาลีในการทำเบเกอรี่ เช่น มันแผ่นอบกรอบ บราวนี่ หรือมันบอลได้ ถือเป็นการยกระดับการแปรรูปมันสำปะหลังให้มีมูลค่าสูงขึ้น Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6TkqSewhqvY

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top