ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ (3/3)

การสัมมนาในหัวข้อ "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กรอบแนวคิดตามแนวทางของ UN ที่เชื่อมโยงมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ได้ใช้เป็นทิศทางการพัฒนาประเทศไทย การจะบรรลุความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยได้พระราชทานเข็มทิศการพัฒนาไว้ให้ทุกภาคส่วนน้อมนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม นั่นคือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตและสร้างสัมฤทธิผล แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในระยะเวลา 70 ปีที่ครองสิริราชสมบัติ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่พระองค์ท่านทรงวางแผน และเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดำเนินการ มากกว่า 4,000 โครงการ มากมายหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน น้ำ การเกษตร ชุมชน ล้วนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทั้งสิ้น สวทช. และองค์กรวิจัยต่างๆ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานสนองพระราชดำริโดยตรง เนื่องจาก เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในช่วงปลายรัชสมัย แต่การทำงานตามแนวทางของพระองค์ท่าน เป็นปณิธาน ที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรวิจัยและนักวิจัย ควรน้อมนำมาใช้ เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ประเทศ พัฒนาประเทศไทยให้อยู่ดี กินดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืนต่อไป ผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อนี้ จะได้อภิปรายถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งตัวอย่างโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นผล และแนวทางที่องค์กรวิจัย และนักวิจัยจะสืบสานปณิธาน เพื่อร่วมทำงานไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=6TdKN8jbgdU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top