สอนเวิร์ด Word: การแปลงตัวเลขให้เป็นข้อความจำนวนเงินด้วย bahttext

เทคนิคการแสดงตัวเลขจำนวนเงินให้เป็นข้อความ เช่น 4,780 แสดงเป็น สี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน วิธีการใส่สูตร (field code) ใน Table เช่น {=b1*bahttext} วิธีการใส่สูตร (field code) เพื่อแสดงข้อความจำนวนเงินที่อยู่นอก Table โดยใช้ bookmark === ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่ https://goo.gl/alHMmi

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=64lEkE0UXA4

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top