พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรม “Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” จัดเป็นประจำทุกปี เป็นเวทีประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว และแข่งขันด้านหุ่นยนต์ สำหรับสามเณรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม, นักเรียนจากโรงเรียนในชนบท, เยาวชนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, นักเรียนพิการ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดโครงงานสมองกลฝังตัว การแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM หุ่นยนต์ KidBright และการออกแบบลิฟต์ที่ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาต่อปริญญาตรีในโควตาพิเศษอีกด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5wvPU5vfzKk

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top