การเสวนาเรื่อง “ปฏิทินไทยทำไมคลาดเคลื่อน และแนวทางการปรับแก้"

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:00 - 15:30 น. ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อพวช. จัดเสวนาเรื่อง "ปฏิทินไทยทำไมคลาดเคลื่อน และแนวทางการปรับแก้" ทำไมรูปดวงจันทร์บนปฏิทินแขวน ไม่สอดคล้องกับ ดวงจันทร์บนท้องฟ้า (จันทร์ยังไม่เต็มดวงในวันขึ้น 15 ค่ำ และ ยังไม่มืดดับในวันแรม 15 ค่ำ) ทำไมบางปี จัดวันวิสาขบูชา ในเดือน 7 ตกเดือนมิถุนายน (แทน พฤษภาคม) ร่วมเสวนาโดย นักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และ นักคำนวณปฏิทิน ชั้นนำของไทย

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5a53qFYPSnU

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top