การสัมมนา "EV Core Technology" (3/6)

การบรรยายหัวข้อ "Lightweight Technology Development & Trends" โดย ดร. ชินะ เพ็ญชาติ นักวิจัย หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ในการสัมมนา "EV Core Technology" ในงานประชุมประจำปี สวทช.ภาคเหนือ 2562 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5a3tktP4f60

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top