สอนเวิร์ด Word: การสร้างเอกสารใหม่จากไฟล์แม่แบบ (Template)

การสร้างเอกสารใหม่จากไฟล์แม่แบบที่อยู่ในเวิร์ด (Featured template) การสร้างเอกสารจากไฟล์แม่แบบที่เราสร้างขึ้นเอง (Custom/Personal template) การระบุตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์แม่แบบที่เราสร้างขึ้นเอง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5ZJQiRcdnJw

prasertcbs

สื่อการสอนโดย รศ.ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ​คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Assoc.Prof. Dr. Prasert Kanawattanachai Chulalongkorn Business School สอนการใช้งาน Excel, VBA, Macro, SQL, PHP, Java พร้อมตัวอย่างการประยุกต์, การทำเหมืองข้อมูล Data mining, การใช้โปรแกรม R, ggplot2

Scroll to Top