พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Vip3A : ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัย

นักวิจัย สวทช. พัฒนาสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ที่มีชื่อว่า โปรตีน Vip3A ที่ออกฤทธิ์ฆ่าหนอนผีเสื้อ และหนอนผีเสื้อกลางคืน เช่น หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืช ที่ก่อความเสียหายให้กับพืชหลายชนิด Vip3A เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย สลายตัวได้ตามธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ออกฤทธิ์ได้ค่อนข้างเร็ว ใช้ร่วมและออกฤทธิ์เสริมกับชีวภัณฑ์อื่นๆ เช่น ไวรัสเอ็นพีวี ราบิวเวอเรีย โปรตีนผลึกจากบีทีได้ดี ทำให้ลดปริมาณการใช้ชีวภัณฑ์ลงอย่างน้อยสิบเท่า และยังใช้ได้ผลดีกับแมลงที่ดื้อต่อสารเคมี หรือดื้อต่อโปรตีนผลึก นอกจากช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการนำเข้าผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงจากต่างประเทศแล้ว ยังช่วยลดการใช้สารเคมีอันตรายในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้ไม่มีสารเคมีตกค้าง ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5Q3Ec5oX7QU

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top