ค้นหาและพัฒนายีสต์สายพันธุ์ทนร้อน ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล ที่อุณหภูมิสูง

ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ ไบโอเทค สวทช. และบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ค้นหาและพัฒนายีสต์สายพันธุ์ทนร้อน ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอล ที่อุณหภูมิสูงได้ นับเป็นทางเลือกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลของประเทศไทย รวมถึงประเทศเขตร้อนอื่นๆ ที่มีอุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส ยีสต์สายพันธุ์ทนร้อนที่พัฒนาขึ้นสำหรับการผลิตเอทานอลนี้ ช่วยเพิ่มอัตราการผลิตเอทานอลให้สูงขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ระยะเวลาในการหมักสั้นกว่า และไม่ต้องใช้ระบบหล่อเย็นมาช่วยระบายความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมัก ทำให้ลดต้นทุนจากการใช้ระบบหล่อเย็นลงได้ 30-35 เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ ที่จะเข้ามาในระบบด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=4_5ftk-OYe0

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top