พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ชะนี นักกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งป่าเขาใหญ่

นักวิจัย สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตและพฤติกรรมของชะนีมือขาว ในบริเวณ แปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่ปี 2539 โดยเน้นศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์เชิงสังคมของชะนี ความหลากหลายของพรรณไม้ และความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ พบว่า พฤติกรรมการกินอาหารของชะนี จะกลืนผลไม้ไปพร้อมกันทั้งเมล็ด ตั้งแต่เมล็ดขนาดเล็กจนถึงเมล็ดปลานกลาง โดยเฉพาะ เงาะป่า ที่ชะนีชื่นชอบมาก เมื่อชะนีเดินทางไปตามจุดต่างๆ ในอาณาเขต จะพาเมล็ดพืชเหล่านั้นไปด้วย พร้อมทั้งขับถ่ายมูลออกมา กระจัดกระจายไปทั่วทั้งแปลง จึงทำให้เมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้กระจายไปตามที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง ชะนีจึงเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชให้กับป่า เพื่อคงความหลากหลายและสร้างสมดุลของของป่าไว้ได้ดี Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=4DaTtP82O-k

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top