พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สวทช. ภาคเหนือ สนับสนุนงานวิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค

สวทช. จัดงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการ “สวทช. – ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานภายใต้แนวคิด วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช. และพันธมิตร มาจัดแสดง พร้อมการบรรยายพิเศษ การเสวนาเพื่อถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นำไปสู่การใช้ประโยชน์ และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ การดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมาของ สวทช.ภาคเหนือ ได้สนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ทางด้านไบโอเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัลจำนวน 9 ทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี จากงานวิจัยสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือรวม 80 หมู่บ้าน มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 2,329 คน ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=47r7ahpbJZo

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top