พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน มาตรการยกเว้นภาษีสำหรับเงินบริจาคเพื่อการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

การบริจาคเงินสำหรับกิจกรรมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นช่องทางหนึ่งในการใช้แหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอก มาดำเนินการทำวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ของภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศ โดยกรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้ 2 เท่า แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่บริจาคเงินเข้ากองทุน ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 กองทุนคือ - กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - กองทุนสนับสนุนการวิจัย - กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข และ - กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.nstda.or.th/cdp/th/service/tax Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=456YdEhAquo

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top