การเสวนาทางวิชาการ “รู้จัก เข้าใจ : ไวรัส 2019-nCoV " (6/7)

การบรรยายหัวข้อ "การวินิจฉัยไวรัส nCoV ด้วยเทคนิคระดับโมเลกุลจาก lab สู่ lab" โดย อ. ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “รู้จัก เข้าใจ : ไวรัส 2019-nCoV " จัดขึ้นโดย สมาคมสมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=3wkVB8o-kiw

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top