นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นผู้วิจัยและพัฒนาคิดค้นสูตรเครื่องสำอาง รวมถึงดูแลการผลิต ตลอดจนควบคุมประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องสำอางทุกชนิดก่อนที่จะออกสู่ท้องตลาด

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=3gV198XZ4t4

NSMThailand

รายการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นำเสนอรูปแบบแอนิเมชั่นผสมการทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก สร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง อีกทั้งรู้จักใช้จินตนาการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ไปสู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต"

Scroll to Top