มอบเดนตีสแกน 2.0 ใช้จริงในโรงพยาบาล

เป็นที่น่ายินดี ที่คนไทยจะได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยฝีมือนักวิจัยไทย เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม หรือ เดนตีสแกน 2.0 มากขึ้น ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข ได้จับมือกันส่งเสริมผลักดัน นำนวัตกรรมไทยมาใช้งานจริงในโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ทีเซล) กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีในบัญชีนวัตกรรมไทย และบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย มาใช้งานจริงในกระทรวงสาธารณสุข การลงนามในครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบเครื่องเดนตีสแกน 2.0 เพื่องานทันตกรรมแบบ 3 มิติ ผลงานวิจัยของ สวทช. โดยศูนย์เนคเทค และเอ็มเทค จำนวน 6 เครื่อง นำร่องติดตั้งใช้งานในสถานพยาบาล 6 แห่งในกระทรวงสาธารณสุข และสภากาชาดไทย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการผลิตของ ทีเซล และ วช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัด ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ส่งเสริมงานวิจัยสู่สากล Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=3b368VKI5Fg

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top