ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพ | พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย

Biorefinery หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ว่า อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่น่าจับตามอง เพราะเป็นการนำพืช วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือของเสียจากอุตสาหกรรม มาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย และประเทศไทยเอง ก็มีความได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบทางการเกษตรอยู่แล้ว เพราะประเทศเราเป็นประเทศกสิกรรม ถ้ามีการร่วมมือและผสานองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน จะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรม Biorefinery ไปได้ไกล สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย บัณฑิตวิทยาลัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) จัดตั้ง ห้องปฏิบัติการพลังงานและเคมีชีวภาพขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม Biorefinery โดยภารกิจสำคัญของห้องปฏิบัติการนี้คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ที่ใช้องค์ประกอบของชีวมวลทางการเกษตร สร้างมูลค่าตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นกระบวนการผลิตแบบบูรณาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความร่วมมือการทำวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพปิโตรเคมีและ อุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งมีการสร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=2po41byRnKg

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top