การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10

ทุกวันนี้ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วย เอ็มเทค / สวทช. จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย หรือ Robot Design Contest ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านนี้ของประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทย ในปีนี้ Robot Design Contest จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ กับการเกษตร” แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ซึ่งตอนนี้ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาคแล้ว 78 คน จาก 22 สถาบัน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกนี้ จะได้รับการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น ก่อนจะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ผู้ชนะระดับประเทศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันใน International Design Contest RoBoCon 2017 เดือนสิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=2EN58oQe88A

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top