พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน การแข่งขัน R Cheewa Hackathon 2019 สำหรับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC

สวทช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. จัด อาชีวะแอคกะทอน 2019” สำหรับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC เปิดโอกาสให้นักศึกษานำบอร์ด KidBright มาพัฒนาเป็นโครงงานระบบอัตโนมัติภายใต้ธีม Smart Farm, Smart Home และ Smart Factory เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Coding และ IoT และเป็นแนวทางในการสร้างพื้นฐานความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา เพื่อมุ่งสู่ Digital Thailand ผู้เข้าร่วมแข่งขัน เป็นสถาบันอาชีวะจากจังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา รวม 19 ทีม มีผลงานที่ได้รับรางวัลที่หนึ่ง ได้แก่ โครงการฟาร์มสุกรขุนอัจฉริยะ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี รางวัลที่ 2 ได้แก่ ผลงานบ่อกุ้ง 4.0 จากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) จังหวัด ฉะเชิงเทราและรางวัลที่ 3 ผลงานสมาร์ทโฮม สมาร์ทแคร์ จากวิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งสามผลงานจะนำไปร่วมแสดงในงานวันรวมพลคนคิดไบร์ท ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ event gallery ชั้น 8 ห้างสรรพสินค้าเซน ถนนราชดำริ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1JsidZVl8us

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top