พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ สวทช.

สวทช. เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจั ยและทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยในศูนย์แห่งชาติของ สวทช. ประจำภาคฤดูร้อน ปี 2562 โดยมีทีมนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำการทำงานภายใต้บรรยากาศการวิจัยจริง ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบ และความถนัดของตนเอง ในเส้นทางวิชาชีพวิจัย รวมทั้งเป็นการปลูกฝังความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย ในปีนี้ มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน จาก 25 โรงเรียน และผ่านการคัดเลือก จำนวน 87 คน โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมฝึกทักษะการวิจัย ตามสาขาวิชาตนสนใจ ในห้องปฏิบัติการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยแห่งชาติ ของ สวทช. ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=19O6ipB4GAc

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top