The Top 12 Researchers - ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ

ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยตัวเร่งปฎิกิริยานาโน ที่ใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบหมุนเวียน หรือของเสีย จากโรงงานอุตสหกรรมต่างๆ มาทำให้เกิดมูลค่ามากขึ้น และยังลดปัญหาโลกร้อน รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=16ylXrKP1EI

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top