ครูดีเด่น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย โดยสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงประเภทเดียว ได้แก่ ประเภทบุคคล หรือ ประเภททีม สสวท. จะคัดกรองตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ทุกระดับจะได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ระดับประเทศจะได้รับโล่พระราชทาน และเงินรางวัล 100,000 บาท

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=14ZrAtlaaJ8

PublicRelations IPST

รายการ "รู้ทันรู้คิด วิทย์ คณิต กับ สสวท.

Scroll to Top