โรงงานต้นแบบผลิตไวรัส NPV เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช | ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ

ไวรัสเอ็นพีวี เป็นเชื้อที่ทำลายเฉพาะแมลงเป้าหมาย มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกันแพร่หลายทั่วโลก ในปี 2550 ไบโอเทค สวทช. จึงได้จัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตไวรัสเอ็นพีวี เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืชขึ้น โดยทำการวิจัยและพัฒนา การผลิตเชื้อไวรัสเอ็นพีวีของหนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก และหนอนเจาะสมอฝ้าย ซึ่งเป็นแมลงศัตรูของพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การจับคู่ผีเสื้อเพื่อผลิตหนอน แล้วนำหนอนที่ได้มาผลิตเชื้อ โดยให้กินอาหารที่เคลือบเชื้อไวรัส เมื่อหนอนตายก็นำซากหนอนที่ได้รับเชื้อไวรัสไปปั่นแยกเชื้อมาผลิตหัวเชื้อไวรัสเอ็นพีวี โรงงานต้นแบบฯ ผลิตเชื้อไวรัสเอ็นพีวีเพียงพอต่อการปราบหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก และปัจจุบันกำลังวิจัยและพัฒนา การผลิตเชื้อไวรัสเอ็นพีวีของหนอนเจาะสมอฝ้าย รวมทั้งหารูปแบบการผลิตอื่นๆ เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำลง พัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงผลิตเชื้อไวรัสอื่นๆ ที่มีศักยภาพนำมาใช้ประโยชน์ได้ Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0gvDKz261Qs

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top