เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยคืออะไร?

เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทยคืออะไร? แล้วเราจะสร้างโอกาสให้ก้าวทันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างไร พบกับที่มาของแนวคิดการจัด งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 15 หรือ 15th NSTDA Annual Conference: NAC2019 ในหัวข้อ เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation) ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช.

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=0ckk262qVJs

NSTDAChannel TVstation

NSTDA, the National Science and Technology Development Agency is a research and development organization in Thailand. Its main objective is to drive the science and technology capability of the country to achieve sustainable competitiveness. In addition to its main objective in R&D, NSTDA conducts technology transfer, develop human resource as well as builds necessary infrastructure to support the science and technology advancement.

Scroll to Top